KHOA ĐỒ HOẠ

KHOA ĐỒ HOẠ

Phòng A.106, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

0251 3822 427

kdh@dncda.edu.vn


Năm 1978, khoa Đồ họa được thành lập với tên gọi là Trang trí đồ họa công thương nghiệp. Trải qua các thời kỳ, Khoa được đổi tên nhiều lần: Đồ họa Ứng dụng, Thiết kế Đồ họa. Đến năm 2018 Khoa được đổi tên thành Khoa Đồ họa.


Chức năng, nhiệm vụ

- Quản lý viên chức, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng; thực hiện tiến độ giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học/mô đun theo khung chương trình được rà soát hàng năm của trình độ trung cấp, cao đẳng và liên thông; biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu giảng dạy; cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng ngân hàng đề thi và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đảm bảo chuẩn đầu ra của từng trình độ; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ đào tạo của các môn chuyên ngành.

- Tham mưu Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Nhà trường về vấn đề kết nối doanh nghiệp trong việc tham gia xây dựng chương trình, giới thiệu học sinh, sinh viên đi thực tập và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp; giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên, hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức, để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ.

- Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động trong khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; đề xuất tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng đối với giảng viên thuộc khoa quản lý; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, đề xuất bảo trì, sửa chữa thiết bị, máy móc các phòng học và văn phòng khoa.

Cơ cấu nhân sự

Hiện nay, Khoa có 08 giảng viên đều là thạc sĩ, có kinh nghiệm nhiều năm trong giảng dạy mỹ thuật ứng dụng với cơ cấu tổ chức bộ máy là 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Trưởng Khoa và 06 giảng viên.

Địa chỉ liên hệ: Số 07, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 02513.822427.

Hình ảnh, Thông tin cá nhân

ThS Nguyễn Xuân Hưng

Phụ Trách Khoa

0918 332 877

hungnx@dncda.edu.vn

ThS Nguyễn Văn Hiếu

Phó Trưởng Khoa

0987 557 559

hieunv@dncda.edu.vn

ThS Lâm Văn Cảng

Giảng viên

0943 189 989

canglv@dncda.edu.vn

ThS Bùi Thị Bích Hoàng

Giảng viên

0937 791 754

hoangbtb@dncda.edu.vn

ThS Bùi Đức Lộc

Giảng viên

0913 171 227

locbd@dncda.edu.vn

ThS Lưu Quang Vinh

Giảng viên

0904 133 447

vinhlq@dncda.edu.vn

ThS Trần Thị Thanh Nho

Giảng viên

0986 703 879

nhottt@dncda.edu.vn

CN Hoàng Minh Hải

Giảng viên

0902 510 902

haihm@dncda.edu.vn