ThS Hoàng Thị Minh Mỹ

Trưởng Khoa

0986 573 299

myhtm@dncda.edu.vn

ThS Nguyễn Văn Lộc

Phó Trưởng Khoa

0919 150 299

locnv@dncda.edu.vn

ThS Nguyễn Thị Phương Anh

Phó Trưởng Khoa

0918 284 855

anhntp@dncda.edu.vn

ThS Đỗ Thị Thu Hà

Giảng viên

02513 821 263

hadtt@dncda.edu.vn

ThS Nguyễn Phước Hoa Đăng

Giảng viên

0901 666 084

dangnph@dncda.edu.vn

ThS Nguyễn Trọng Lộc

Giảng viên

0908 143 680

locnt@dncda.edu.vn

ThS Hàn Thị Hằng

Giảng viên

02513 821 263

hanght@dncda.edu.vn

ThS Nguyễn Đình Sử

Giảng viên

0983 950 229

sund@dncda.edu.vn

ThS Lê Viết Nghị

Giảng viên

0903 148 167

nghinv@dncda.edu.vn

Nguyễn Tiết Giang

Giáo viên

0916 230 004

giangnt@dncda.edu.vn

ThS Bùi Hà Lam Giang

Giảng viên

0338 693 869

giangbhl@dncda.edu.vn

KTS Trần Tiến Đạt

Giảng Viên

0938 293 438

dattt@dncda.edu.vn

CN Đinh Hoàng Thiên Kim

Giảng viên

0912 100 043

kimdht@dncda.edu.vn

CN Nguyễn Xuân Binh

Giáo viên

0908 243 278

binhnx@dncda.edu.vn