NGÀNH MỸ THUẬT, TRUYỀN THÔNG & NHIẾP ẢNH

Nghành mỹ thuật truyền thông và Nhiếp ảnh thành lập lần đầu tiên vào năm 2006 theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BVHTT ngày 12/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đến năm 2018 Khoa đổi tên thành Khoa Mỹ thuật truyền thông và Nhiếp ảnh theo Quyết định số 3478/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Chức năng, nhiệm vụ

- Khoa Mỹ thuật truyền thông và Nhiếp ảnh có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh có trình độ cao đẳng và trung cấp. Trọng tâm đào tạo của Khoa hiện nay gồm các lĩnh vực nghề nghiệp: Thiết kế hoạt hình, thiết kế phim ảnh và thiết kế tương tác. Song song công tác đào tạo, Khoa chú trọng công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mỹ thuật truyền thông, thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa nói riêng và của Nhà trường nói chung.

- Khoa hoạt động trên nguyên tắc chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường, thực hiện quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo năm học, phân công nhiệm vụ giảng viên, lịch công tác, lịch giảng dạy; tham gia biên soạn chương trình đào tạo các môn học, mô đun cơ sở ngành và chuyên môn nghề nghiệp của Khoa cho hệ cao đẳng, liên thông và trung cấp.

- Tổ chức giảng dạy và học tập của các lớp; quản lý hoạt động dạy của giáo viên, đảm bảo chất lượng dạy học. Biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu giảng dạy; quản lý, đánh giá giảng viên thuộc khoa theo tiêu chí thi đua hàng tháng, năm. Tham gia nghiên cứu khoa học; phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa chuyên môn trong các công tác khác, cùng hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung của Nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Khoa Mỹ thuật Truyền thông và Nhiếp ảnh có 07 nhân sự với cơ cấu 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Trưởng Khoa, 01 Trợ lý khoa và 04 Giảng viên (06 thạc sĩ và 01 cử nhân).