NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Phòng B.107, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

0251 3821 263

ktknt@dncda.edu.vn


Khoa Thiết kế Thời trang tiền thân là Ban Kỹ thuật phụ nữ được thành lập vào năm 1973. Trải qua nhiều lần thay đổi tên trường, sát nhập các Ban/Khoa, Ban Kỹ thuật Phụ nữ cũng được đổi tên thành Ban Nữ công gia chánh. Đến năm 2000, chuyên ngành Thiết kế Thời trang được ra đời nhưng mới ở quy mô tổ, trực thuộc sự quản lý của Ban Giám hiệu Nhà trường. Ngày 31/3/2006, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 39/2006/QĐ-BVHTT chính thức thành lập Khoa Thiết kế thời trang. Từ năm 2000 đến nay, Khoa đã tuyển sinh được 21 khóa sinh viên cao đẳng, ngoài ra Khoa cũng đào tạo thêm hệ Trung cấp, đến năm 2021 Khoa tuyển sinh thêm hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng.

Chức năng nhiệm vụ

- Quản lý giảng viên và người học thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng; thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành/nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô đun liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô đun của chương trình đào tạo giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ thuộc khoa; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường, của Khoa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chứ khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành/nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành/nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho giảng viên và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa.

- Tổ chức đánh giá giảng viên khoa theo quy định của nhà trường; đề xuất tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng đối với giảng viên thuộc khoa quản lý; quản lý, sử dụng có hiệu cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Khoa Thiết kế Thời trang có 04 giảng viên: 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Khoa và 02 Giảng viên (03 thạc sĩ, 01 cử nhân).

Địa chỉ liên hệ

Số 07, đường 30/4, phường Trung Dũng, thàn phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 02513.821.263.

Hình ảnh, thông tin cá nhân

Giờ học Drapping của Sinh viên lớp Ck21 - Khoa Thời trang

Bài Thiết kế trang phục Dạo phố của Học sinh Ngô Thị Diểm My, lớp trung cấp TK27TT