PHÒNG KHẢO THÍ ĐBCLGD & CÔNG TÁC HSSV

PHÒNG KHẢO THÍ ĐBCLGD & CÔNG TÁC HSSV

Phòng B.104, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

0251 2222 160

pktdbclgd@dncda.edu.vn

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 3478/QĐ-BVHTTDL ngày 19/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng nhiệm vụ tham mưu Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp:

- Xây dựng chương trình công tác khảo thí theo Quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các quy trình, kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn, tốt nghiệp và tuyển sinh. Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi; xây dựng và quản lý quy trình, bộ công cụ đánh giá, hệ thống biểu mẫu, các quy chế, quy định của Nhà trường. Đề xuất trang bị các phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác khảo thí; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên về công tác khảo thí; thường trực công tác khảo thí các loại hình thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc môn học/mô đun của các hệ đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu; tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí.

- Triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng; xây dựng các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục, hệ thống biểu mẫu, các quy chế, quy định và kế hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng; hướng dẫn thực hiện trong toàn cán bộ giảng viên, học sinh - sinh viên của trường về công tác đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch đánh giá theo quy định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; rà soát, soạn thảo nội dung và công bố chuẩn đầu ra đốo với các ngành đào tạo của Trường; xây dựng quy định, quy trình thu thập thông tin, tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu.

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, hoạt động học tập của người học; tiến hành các đợt khảo sát điều tra phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng; phân tích kết quả lấy ý kiến, đề xuất các giải pháp cải thiện các nội dung tồn tại hạn chế hướng đến việc đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; tham gia tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng, tham gia các khóa huấn luyện về đảm bảo chất lượng.

- Lập các bảng biểu báo cáo định kỳ, hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc bất thường theo yêu cầu cơ quan cấp trên và ban, ngành có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục hiện có 03 nhân sự: 01 Phụ trách phòng và 02 chuyên viên (01 thạc sĩ và 02 cử nhân).

Địa chỉ liên hệ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai. Số 07, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.2222160.

Hình ảnh, thông tin cá nhân

CN Dương Thị Thanh Hải

Phụ Trách Phòng

0982 202 200

haidtt@dncda.edu.vn

ThS Trần Minh Công

Phó Trưởng Phòng

0918 444 563

congtm@dncda.edu.vn

CN Lê Trần Dũng

Giảng viên

0985 363 326

dunglt@dncda.edu.vn

ThS Trần Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

0982 179 239

nhungttt@dncda.edu.vn

CN Phạm Thanh Trang

Giảng viên

0982 985 916

trangpt@dncda.edu.vn

ThS Nguyễn Thị Mai Lan

Giảng viên

0907 660 912

lanntm@dncda.edu.vn

Bà Phạm Thị Chất

Nhân viên

0388 117 165

chatpt@dncda.edu.vn

Ông Nguyễn Kim Đồng

Nhân viên

0973 393 411

dongnk@dncda.edu.vn

Ông Nguyễn Như Ý

Nhân viên

0982 209 362

ynn@dncda.edu.vn

Bà Phạm Thị Quyên

Nhân viên

0352 134 268

quyenpt@dncda.edu.vn