CÔNG ĐOÀN

PGS,TS Hoàng Minh Phúc

Chủ tịch Công đoàn

Phòng B.102

0251 3816 821

phuchm@dncda.edu.vn

ThS Khiếu Thị Minh Nguyệt

Phó Chủ tịch Công đoàn

Phòng A.101

02513 822 042

nguyetktm@dncda.edu.vn