CÔNG ĐOÀN

ThS Hoàng Thị Minh Mỹ

Chủ tịch Công đoàn

0986 573 299

myhtm@dncda.edu.vn

ThS Khiếu Thị Minh Nguyệt

Phó Chủ tịch Công đoàn

Phòng A.101

02513 822 042

nguyetktm@dncda.edu.vn