CỰU CHIẾN BINH

TS Trương Đức Cường

Chủ tịch Hội CCB

Phòng B.101

✆ 0251 3822 082

0251 3819 932 (Fax)

cuongtd@dncda.edu.vn

Nguyễn Văn Thịnh

Phó Chủ tịch Hội CCB

thinhnv@dncda.edu.vn

Nguyễn Văn Lộc

Ủy viên

locnv@dncda.edu.vn