CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Quyết định 807/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Vị trí và chức năng

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh ở bậc cao đẳng và trình độ thấp hơn; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường và góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng đề án xây dựng và phát triển Trường, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn, đào tạo nghề thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh theo phương thức giáo dục chính quy, không chính quy; bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ của Nhà nước và yêu cầu của xã hội.

3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành, nghề đào tạo của Trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; tổ chức biên soạn, duyệt và phát hành giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo và các ấn phẩm khoa học khác phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được phê duyệt; tổ chức đào tạo, thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

5. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và kết quả nghiên cứu, gắn nghiên cứu khoa học với nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động sản xuất của Trường.

6. Tổ chức sáng tác, thi công các công trình tượng đài, trang trí nội ngoại thất, phục chế mỹ thuật, sản xuất gốm mỹ thuật; thiết kế sân khấu, thời trang, in ấn quảng cáo theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng, trang tin điện tử (website) của Trường, quản lý và cung cấp các nguồn thông tin khoa học của Trường, tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường cao đẳng, các bộ, ngành có liên quan.

9. Liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh để phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật.

10. Xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học.

11. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

12. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

13. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, giảng viên, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ trường Cao đẳng và được Bộ trưởng giao.