SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

Quyết định số 87/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai giai đoạn 2014 – 2020.

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực thiết kế mỹ thuật ứng dụng và du lịch có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phát huy tốt nhất tiềm năng sáng tạo của người học. Mở rộng nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ cao vào đào tạo và thực tiễn. Đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các cơ sở đào tạo mỹ thuật trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm giảng dạy, nghiên cứu mỹ thuật ứng dụng và du lịch ở phía Nam của Việt Nam, đạt trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế. Đóng góp quan trọng vào sự phát triển nền kinh tế tri thức của đất nước và góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc.