THÔNG TIN

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

29/01/2024

Lê Văn Tùng

Chiều ngày 29 tháng 1 năm 2024, Chi Bộ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai tổ chức học tập Nghị quyết nhằm để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, cán bộ chủ chốt, giảng viên, viên chức và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Phát huy tinh thần tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng viên, cán bộ chủ chốt, giảng viên, viên chức Nhà trường.

Đến dự và triển khai nội dung nghị quyết có đ/c Trương Thị Ngọc Hiền, phó trưởng ban tuyên giáo – Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

Tại buổi học tập hội nghị được lắng nghe những 4 nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng:  

-       Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

-       Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

-       Nghị quyết 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

-       Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ngoài những nội dung trọng tâm được lắng nghe tại hội nghị, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận nhằm hiểu sâu hơn Nghị quyết.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn